Algemene Voorwaarden

Doppio Espresso Joure
Midstraat 7
8501 AC Joure
KVK 61101141
0513 789 425
academyjoure@doppio-espresso.nl

1. Algemeen
1.1 Onder deze voorwaarden wordt verstaan:
Doppio Espresso: de gebruiker die deze voorwaarden hanteert, verder aangeduid als Doppio Academy.
Koper: de contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Doppio Academy, op alle overeenkomsten die Doppio Academy sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Doppio Academy wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Eventuele afwijkingen van de Algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Doppio Academy en Koper.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Doppio Academy een schriftelijke bevestiging zendt van de order van Koper.
2.2 Alle aanbiedingen van Doppio Academy zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Koper aan Doppio Academy gegevens enz. verstrekt, mag Doppio Academy uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.4 Doppio Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.5 Doppio Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.6 Indien door Doppio Academy of door Doppio Academy ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Koper of een door de Koper aangewezen locatie, draagt de Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
2.7 Doppio Academy is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
2.8 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.9 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal bij een cursus ligt tussen de drie en zes deelnemers. Het aantal bij een workshop ligt tussen de vier en twaalf deelnemers. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.10 Indien een workshop of cursus vol zit, kan Koper mailen naar jelle@doppio-espresso.nl voor inschrijving op de reservelijst. Wanneer een plek vrij komt neemt Doppio Academy contact op met Koper.
2.11 Door inschrijving voor een workshop of cursus verklaart Koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Prijs
3.1 Doppio Academy is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4. Intellectuele eigendom
4.1 Doppio Academy behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
4.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Doppio Academy noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Doppio Academy verstrekt zijn.
4.3 Koper vrijwaart Doppio Academy voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5. Betalingsvoorwaarden
Na totstandkoming van de overeenkomst tot het volgen van de overeengekomen cursus of workshop, dient vijftig (50)% van het bedrag door Koper te worden voldaan voor aanvang van de cursus of workshop. Het restant van het totale bedrag en indien van toepassing eventuele meerkosten worden achteraf gefactureerd en dienen volgens de in artikel 5.1 genoemde termijn te worden voldaan door Koper aan Doppio Academy.
5.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
5.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Doppio Academy een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Doppio Academy heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
5.3 Het recht van Koper om zijn vorderingen op Doppio Academy te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Doppio Academy in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5.4 Koper is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de workshop of cursus heeft plaatsgevonden, dan geldt een termijn van 30 dagen na het plaatsvinden van de cursus of workshop. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
5.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
5.6 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Koper aan Doppio Academy de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 5.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.

6. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
6.1 Doppio Academy heeft het recht de workshop of cursus op te schorten, indien twee dagen voor aanvang van de workshop of cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de workshop of cursus. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum gepland.
6.2 Doppio Academy heeft het recht de overeengekomen cursus of workshop op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
6.3 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
6.4 Indien Koper de workshop of cursus wil annuleren, is de annulering kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de workshop of cursus. Na deze 48 uur of bij volledige afwezigheid brengt Doppio Academy vijftig (50) % van het cursusbedrag in rekening. Naast annulering is het mogelijk iemand anders in plaats van Koper te sturen.

7. Wijzigingen in de opdracht
7.1 Indien de omvang van de aan Doppio Academy verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Doppio Academy gerechtigd eventueel meerwerk bij Koper in rekening te brengen.
7.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Koper verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Doppio Academy is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Doppio Academy toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Doppio Academy verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
8.2 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Doppio Academy nimmer aansprakelijk.
8.3 Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud van de website is Doppio Academy niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

9. Toepasselijk recht: Nederlands recht is van toepassing.